PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Informace a poučení ohledně zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů Moravské galerie v Brně tímto dává na vědomí následující informace a poučení:
 
I. Definice pojmů
Pojmy uvedené v tomto článku tučně mají pro účely této listiny následující význam:
Správcem je Moravská galerie v Brně, IČ: 00094871, sídlem: Husova 18, Brno 662 26, státní příspěvková organizace MKČR, zřizovací listina ze dne 20. prosince 2012;
Subjektem údajů je osoba, která správci sdělí své osobní údaje či osoba pohybující se v prostorách správce.;
Smlouvou je jakýkoli právní závazek mezi správcem a subjektem údajů;
Pověřencem je asistent sekretariátu, adresa: Husova 18, Brno 662 26, e-mail: poverenec@moravska-galerie.cz, který pro správce vykonává funkci pověřence pro ochranu osobních údajů;
GDPRje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů;
Osobními údajijsou údaje subjektu údajů sdělené správci, jakož i podoba subjektu údajů získaná pro účely přímého marketingu či prostřednictvím kamerového systému v provozovně správce.
 
II. Správce osobních údajů
Správce spravuje osobní údaje subjektu údajů. Subjekt údajů bere na vědomí, že správce je oprávněn shromažďovat, uchovávat a jinak zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro dále stanovené účely.
 
III. Účel a právní základ zpracování osobních údajů
Osobní údaje subjektu údajů správce zpracovává pro účely plnění zákonných povinností vyplývajících zejména ze zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, právních předpisů upravujících práva a povinnosti na ochranu spotřebitele, archivnictví, pro vedení účetní evidence, pro ochranu majetku subjektu údajů a správce a pro účely přímého marketingu.
 
Právními základy pro zpracování osobních údajů jsou:
Plnění povinností ze smlouvy (čl. 6 odst. 1. Písm. b) GDPR)
plnění právních povinností (čl. 6 odst. 1. písm. c) GDPR) vyplývajících zejména ze zákonů č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, č. 499/2004 Sb., zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, č. 563/1991 Sb., o účetnictví, č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení, a č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, a oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR), zejména ochrana majetku, archivnictví a přímý marketing.
 
IV. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů
Příjemci osobních údajů mohou být v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zaměstnanci správce, orgány veřejné moci a obchodní partneři správce.
Zpracovatelé osobních údajů jsou osoby, které mohou pro správce na základě zpracovatelských smluv osobní údaje zpracovávat pro naplnění účelu zpracování dle článku III. této listiny. Zpracovatelé jsou vázáni stejnými povinnostmi jako správce.
 
V. Doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje budou správcem shromažďovány, uchovávány a jinak zpracovávány nejdéle po dobu dle příslušných právních předpisů. Osobní údaje získané kamerovými systémy budou zpracovávány po dobu 14 dní od jejich pořízení.
 
VI. Práva subjektu údajů
Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů tyto práva:
 
právo na přístup k osobním údajům,
právo na opravu osobních údajů,
právo na výmaz osobních údajů,
právo na omezení zpracování,
právo vznést námitku proti zpracování,
právo na přenositelnost údajů, a
právo podat stížnost u dozorového úřadu.
Svá práva může subjekt údajů uplatnit u správce písemně na adrese jeho sídla uvedené ve čl. I. této listiny, popřípadě e-mailem na adrese: poverenec@moravska-galerie.cz Právo na výmaz osobních údajů
Subjekt údajů má právo žádat, aby správce vymazal jeho osobní údaje. Jelikož však má subjekt údajů povinnost správci osobní údaje pro plnění zejména zákonných povinností poskytnout, vztahuje se právo výmazu toliko na osobní údaje, které správce nepotřebuje pro naplnění účelu dle čl. III. této listiny.
 
VII. Právo na omezení zpracování
Subjekt údajů má právo na omezení zpracování osobních údajů v případě, že:
subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k ověření přesnosti osobních údajů,
subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů, ale žádá o omezení jejich použití,
správce osobní údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je žádá pro určení, výkon anebo obhajobu právních nároků, nebo
subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, a to do doby, než bude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
Správce je povinen subjekt údajů předem informovat o zrušení omezení zpracování.
 
VIII. Právo vznést námitku proti zpracování
Zpracovává-li správce osobní údaje subjektu údajů pro účely oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby (čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR), popřípadě za účelem splnění úkolu ve veřejném zájmu, kterým je pověřen (čl. 6 odst. 1. písm. e) GDPR), je subjekt údajů oprávněn proti takovému zpracování vznést námitku. V případě vznesení námitky není správce oprávněn pro uvedený účel ve zpracování pokračovat do doby, než prokáže, že jedná ze závažných oprávněných důvodů přesahujících práva, zájmy nebo svobody subjektu údajů, popřípadě jedná za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Vznese-li subjekt údajů námitku vůči zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.
 
XI. Právo na přenositelnost údajů
Subjekt údajů má právo žádat, aby správce subjektu údajů poskytl osobní údaje subjektu údajů, které spravuje, popřípadě aby tyto osobní údaje poskytl třetí osobě. Právo se týká pouze těch osobních údajů, které subjekt údajů správci poskytl.
 
X. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu v případě, že se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů dochází k porušování právních předpisů ohledně ochrany osobních údajů, zejména pak GDPR. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Bližší informace jsou dostupné na webové stránce www.uoou.cz.

 

XI. Povinné zpracování a povinnost poskytnout osobní údaje
Zpracování osobních údajů pro účel dle čl. III. této listiny je zákonným požadavkem. Neposkytnutí osobních údajů subjektem údajů může znamenat, že správce nebude schopen dostát závazkům dle smlouvy.