OCHRANA OZNAMOVATELE (WHISTLEBLOWING)

Moravská galerie v Brně, se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno, IČO: 00094871 jako povinný subjekt dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých je možno podat oznámení o porušení práva Unie.

Moravská galerie v Brně, jako orgán povinného subjektu zavedl a provozuje vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a plní další úkoly vyplývající ze Směrnice. Ochrana oznamovatele se vztahuje pouze na oznamovatele protiprávního jednání spadajícího do věcných oblastí v působnosti Směrnice, tzv. whistleblowing v Moravské galerii v Brně. 

Oznámení lze podat prostřednictvím zřízeného VOS:

Interní kanál

a. ústně (osobně) v sídle Moravské galerie v Brně, na adrese Husova 535/18, 662 26 Brno, a to po dohodě s příslušnou osobou. O ústním podání bude vyhotoven písemný zápis, případně bude po dohodě a se souhlasem oznamovatele zvolen jiný způsob zaznamenání podaného oznámení (například formou pořízení audiozáznamu);
b. písemně na podatelně Moravské galerie v Brně, na adrese Husova 535/18, 662 26 Brno nebo doporučeně adresováno na tutéž adresu. Takto podané oznámení musí být v zalepené obálce, která musí být čitelně označena nápisem „WHISTLEBLOWING – NEOTVÍRAT“;
c. telefonicky na telefonní lince: 531 169 131;
d. elektronicky na e-mailové adrese protikorupcni.jednani@moravska-galerie.cz.

Externí kanál

Externí kanál pro oznámení představuje Ministerstvo spravedlnosti ČR. Více informací je uvedeno na webové stránce oznamovatel.justice.cz, na které lze taktéž oznámení podat.

Příslušná osoba v Moravské galerii v Brně:

Michal Žďárský

Husova 535/18, 662 26 Brno, sekretariát

email: michal.zdarsky@moravska-galerie.cz

tel: 532 169 131

Ochrana osobních údajů

Jakékoli zpracovávání osobních údajů se provádí v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Veškeré informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na webových stránkách https://moravska-galerie.cz/o-galerii/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.