Moravská zemská obrazárna – tradice, reprezentace, identifikace

NAKI II – Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022

Projekt je zaměřený na aplikovaný výzkum v oblasti identifikace, prezentace a edukace movitého kulturního dědictví, zejména na zpřístupnění sbírkových fondů vztahujících se ke konkrétnímu historickému území veřejnosti.

Hlavním cílem projektu je představit rozsáhlé sbírky volného umění Moravské galerie v Brně spolu se souvisejícími historickými prameny a dalšími informacemi v kontextu jejich utváření v rámci Obrazárny Moravského zemského muzea, která byla v letech 1900 – 1948 ústřední uměleckou sbírkou země Moravské (od roku 1928 Moravskoslezské). Zdůrazněním její – dnes zcela pozapomenuté – lokální zemské tradice spolu s přiblížením reprezentačních, politických a jiných funkcí, jaké Obrazárna v minulosti ve společnosti plnila, projekt přispěje k posílení pozitivní identifikace širokých vrstev obyvatelstva ČR, zvláště v Brně, Jihomoravském kraji a dalších regionech historické Moravy, s „jejich“ uměleckou sbírkou vznikající v rámci Moravského zemského muzea a dnes uloženou v Moravské galerii v Brně. Prioritou projektu je výzkum a rozsáhlá výstavní a publikační prezentace dosud jen málo známých nebo zcela neznámých děl výtvarného umění a jejich propojení s konkrétními, zatím nezpracovanými a nově digitalizovanými prameny v rámci specializovaných veřejných databází přístupných on-line, jež v průběhu projektu vzniknou. Paralelně proběhne restaurátorský průzkum a uměleckohistorický výzkum s cílem tato díla maximálně zhodnotit a prezentovat veřejnosti jako důležitou součást národního kulturního dědictví, úzce spjatou s lokálními dějinami a místní kulturní tradicí. Výsledky navrhovaného výzkumu budou zároveň zpřístupněny veřejnosti prostřednictvím výukových programů určených pro různé vzdělávací a cílové skupiny.